ઓઢવ છોટાલાલ ચર રસ્તા પર ગેસ લીકેજ ની ઘટના ખોદકામ કરતી વખતે ગેસની પાઇપ લાઇન થઈ ડેમેજ

સમાચાર

ઓઢવ છોટાલાલ ચર રસ્તા પર ગેસ લીકેજ ની ઘટના
ખોદકામ કરતી વખતે ગેસની પાઇપ લાઇન થઈ ડેમેજ
મોટા પ્રમાણ માં ગેસ નીકળતો હોવાના સમાચાર…
ફાયરની ગાડી ઘટના સ્થળે

TejGujarati