ગાંધીનગર: ડે. મેયર વર્ષે પ્રજાના 20 લાખની બચત કરે છે:પ્રજાના પૈસા બચાવવા ગાડી,પેટ્રોલ, ડ્રાઈવરનો ઉપયોગ કરતા નથી

ભારત સમાચાર

ડે. મેયર વર્ષે પ્રજાના 20 લાખની બચત કરે છે:પ્રજાના પૈસા બચાવવા ગાડી,પેટ્રોલ, ડ્રાઈવરનો ઉપયોગ કરતા નથી.

https://public.app/s/4JdHP

TejGujarati