કચ્છ BSF ના DG રાકેશ અસ્થાનાએ કચ્છ સરહદની મુલાકાત લીધી.

સમાચાર

* કચ્છ
BSF ના DG રાકેશ અસ્થાનાએ કચ્છ સરહદની મુલાકાત લીધી

BSF DG નો ચાર્જ સાંભળ્યા બાદ કચ્છ સરહદે પ્રથમ મુલાકાત

કચ્છ ક્રિક બોર્ડરની લેશે મુલાકાત

TejGujarati