જયેશ પટેલ કેસ – જાણીતા વકીલ વી એલ માનસતા ની અટકાયત. કોવિડ પ્રોટોકોલ મુજબ કોરોના ટેસ્ટ માટે ની તજવીજ

સમાચાર

જયેશ પટેલ કેસ – જાણીતા વકીલ વી એલ માનસતા ની અટકાયત. કોવિડ પ્રોટોકોલ મુજબ કોરોના ટેસ્ટ માટે ની તજવીજ

TejGujarati