રાજ્યના ઉર્જા મંત્રી સૌરભ પટેલની મોટી જાહેરાત વીજળીના ભાવમાં ઘટાડાની મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી પ્રતિ યુનિટ 19 પૈસાની ઘટાડાની જાહેરાત 1 કરોડ 40 લાખ વીજગ્રાહકોને મળશે વીજદરમાં ઘટાડાનો લાભ વીજળીના દર અને ફ્યુઅલ ચાર્જમાં ઘટાડો

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

રાજ્યના ઉર્જા મંત્રી સૌરભ પટેલની મોટી જાહેરાત વીજળીના ભાવમાં ઘટાડાની મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી પ્રતિ યુનિટ 19 પૈસાની ઘટાડાની જાહેરાત 1 કરોડ 40 લાખ વીજગ્રાહકોને મળશે વીજદરમાં ઘટાડાનો લાભ
વીજળીના દર અને ફ્યુઅલ ચાર્જમાં ઘટાડો

TejGujarati