અમદાવાદ સોલામાં વહુએ કરી સાસુની હત્યા.સાસુ વહુના ઝગડામાં વહુએ કરી સાસુની હત્યા. લોખંડી પાઇપ મારી સળગાવવાનો પ્રયત્ન.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી સમાચાર

અમદાવાદ

સોલામાં વહુએ કરી સાસુની હત્યા

સાસુ વહુના ઝગડામાં વહુએ કરી સાસુની હત્યા

લોખંડી પાઇપ મારી સળગાવવાનો પ્રયત્ન

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •