બ્રેકિંગ મુંબઈ થી રાજકોટ આવેલી ફલાઇટ ધૂમમ્સ ને કારણે રાજકોટમાં લેન્ડ ના થઇ શકી, અમદાવાદ લેન્ડ કરવી પડી…

સમાચાર

બ્રેકિંગ
મુંબઈ થી રાજકોટ આવેલી ફલાઇટ ધૂમમ્સ ને કારણે રાજકોટમાં લેન્ડ ના થઇ શકી, અમદાવાદ લેન્ડ કરવી પડી…

TejGujarati