રાજ્યની પાંજરાપોળ માટે સરકારનો મોટો નિર્ણય: સોલાર ઇલેક્ટ્રીક પેનલ , ઇરીગેશન સિસ્ટમ માટે અપાશે સહાય, ટ્યૂબવેલ માટે રૂ.10 લાખ સુધીની સહાય અપાશે.

સમાચાર

રાજ્યની પાંજરાપોળ માટે સરકારનો મોટો નિર્ણય: સોલાર ઇલેક્ટ્રીક પેનલ , ઇરીગેશન સિસ્ટમ માટે અપાશે સહાય, ટ્યૂબવેલ માટે રૂ.10 લાખ સુધીની સહાય અપાશે.

TejGujarati