ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ માટે સૌથી મોટા સમાચાર.

સમાચાર

ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ માટે સૌથી મોટા સમાચાર.હાલમાં પ્રવર્તમાન કોરોનાની મહામારીમાં રાજ્ય સરકારે લીધેલો ખૂબ જ મહત્વનો નિર્ણય. ધોરણ ૯ થી ૧૨ના અભ્યાસક્રમમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો. ધોરણ ૯ થી ૧૨ના વિદ્યાર્થીઓ માટે અગત્યની જાહેરાત. 2021 માં ધોરણ 10 12 બોર્ડની પરીક્ષા લેવામાં આવશે. જયારે જૂન 2021માં ધોરણ 9 અને 11 ની પરીક્ષા લેવામાં આવશે.

TejGujarati