રાજકોટના ઈન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુનો કૉંગ્રેસમાં પુન:પ્રવેશ. ધાનાણીના બંગલે આવકારવામાં આવ્યા.

ભારત સમાચાર

રાજકોટના ઈન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુનો કૉંગ્રેસમાં પુન:પ્રવેશ. ધાનાણીના બંગલે આવકારવામાં આવ્યા.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •