*ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સી. આર. પાટીલે કહ્યું કોરોનાની આ સ્થિતિમાં જાહેર નવરાત્રી કરવી યોગ્ય નહીં*

સમાચાર

*ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સી. આર. પાટીલે કહ્યું કોરોનાની આ સ્થિતિમાં જાહેર નવરાત્રી કરવી યોગ્ય નહીં*

TejGujarati