દરિયાપુર વોર્ડની અંદર શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો જન્મદિવસ નિમિત્તે સંજયભાઈ પરદેશી તરફથી માસ વિતરણનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો.

સમાચાર

દરિયાપુર વોર્ડની અંદર શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો જન્મદિવસ નિમિત્તે સંજયભાઈ પરદેશી તરફથી માસ વિતરણનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો.

TejGujarati