પક્ષી બનાવે માળો માનવી પણ બનાવે બંગલો, તો પછી એ બેમાં ભેદ શું ? પક્ષી જરૂરિયાત મુજબ જ બનાવે માળો (વણલોભી) માનવીની એ તાકાત નહીં..!

કલા સાહિત્ય સમાચાર

કેટલા તણખલા એકઠા કરો ત્યારે માળો સર્જાય,
એકાદ પંખીડાને પૂછો
તમને નહી સમજાય…….

પક્ષી બનાવે માળો
માનવી પણ બનાવે બંગલો,
તો પછી એ બેમાં ભેદ શું ?
પક્ષી જરૂરિયાત મુજબ જ બનાવે માળો
(વણલોભી)
માનવીની એ તાકાત નહીં..!

પક્ષી પ્રેમથી બચ્ચાં જણે
માનવીનો પણ એ જ ક્રમ,
તો પછી એ બેમાં ભેદ શું ?
પાંખો ફૂટે, પક્ષી બંધનમુક્ત થાય
(અનાસક્ત સંબંધ)
માનવીની એ તાકાત નહીં..!

નિજ શિશુ કાજ પક્ષી કણ કણ ભેગા કરે
માનવીનો પણ એ જ ક્રમ,
તો પછી એ બે માં ભેદ શું ?
કણ પણ માળે શોધ્યો ના જડે..
(અપરિગ્રહ)
માનવીની એ તાકાત નહીં…

પેટ કાજે પક્ષીઓ દેશાવર ઉડે
માનવીનો પણ એ જ ક્રમ,
તો પછી એ બેમાં ભેદ શું ?
કણ મળે સંતુષ્ટ પક્ષીઓ આનંદે ઝૂમે..
(સંતોષ)
માનવીની એ તાકાત નહીં..!

જીવનના અંતે પક્ષી મરે
માનવી પણ મૃત્યુથી ડરે,
તો પછી એ બેમાં ભેદ શું ?
પક્ષી મૃત્યુનો ક્યાંય કકળાટ નહીં…
(નિષ્કામ જીવન)
માનવીની એ તાકાત નહીં..!!

TejGujarati