સારું થયું ને ? કે… બે હતા આપણે ને રેઈનકોટ એક ! – બકુલ ત્રિપાઠી.

સમાચાર

આજે વરસાદ પડ્યો
અને
જ્યારે જ્યારે વરસાદ પડે છે;
મને બકુલ ત્રિપાઠીની
આ રચના બહુ જ ગમે છે
એટલે જ..,
તરત જ યાદ આવી જાય છે
અને ત્યારે ત્યારે આ વાંચી પણ લઉં છું ❤️

એક હતો રેઇનકોટ
ને હતા આપણે બે !
પછી એક ટીપું પછી સહેજ ઝરમર
પછી મન મૂકી
વરસી પડયો મેહ

તું જ ઓઢને !
‘ તારે જ ઑઢવો પડશે ‘ એવો
હુકમ કીધો આ જહાંપના્હે ને
બદતમીઝીની હદ આવી ગઈ
‘હુ નહીં તમે જ ઓઢો ‘ એવી
હઠ લીધી નૂરજહાંએ

હું નહીં હું નહીં કરતાં આપણે
કેટલું નાહ્યા ! કેટલું નાહ્યા !
યાદ‌ છે તને ?

સારું થયું ને ? કે…
બે હતા આપણે
ને રેઈનકોટ એક !❤️?‍❤️‍?✌️

TejGujarati