પાલિતાણા- ના શત્રુંજય મંદિરની 149 વર્ષ જુની તસવીર- 1869 માં લેવામાં આવેલ ફોટોગ્રાફ.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત મનોરંજન રમત જગત સમાચાર

પાલિતાણા- ના શત્રુંજય મંદિરની 149 વર્ષ જુની તસવીર-
1869 માં લેવામાં આવેલ ફોટોગ્રાફ

* કૃપા કરીને આ ફોટા દરેક જૈન અને તમે જાણો છો તે જૈન જૂથોને મોકલો *

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •