?તમારા ડીલીટ થયેલા 1 વર્ષ જુના ફોટા – તમામ વીડિયો. તમારા નીકળી ગયેલા ફોન નંબર? તમારી ડીલીટ થઈ ગયેલી મહત્વની ફાઈલો પાછી મેળવો.

સમાચાર

? *ધમાકેદાર એપ્લિકેશન ડેટા મેળવો પરત માત્ર 2 મિનિટમાં*
? તમારા ડીલીટ થયેલા 1 વર્ષ જુના ફોટા
? જુના ડીલીટ થયેલા તમામ વીડિયો
? તમારા નીકળી ગયેલા ફોન નંબર
? તમારી ડીલીટ થઈ ગયેલી મહત્વની ફાઈલો
? *તમારા સંબંધીના લાઈવ લોકેશન*

??https://bit.ly/2F4L5D7

TejGujarati