સત્તાના દૂર ઉપયોગ મુદ્દે તત્કાલીન સરપંચ સહિત 2 લોકો સામે રાજકોટ એસીબીએ નોંધ્યો ગુનો.

ગુજરાત ભારત સમાચાર

રાજકોટ: બનાવની વિગત જોતા સને ૨૦૧૧ થી સને ૨૦૧૫-૧૬ ના સમયગાળા દરમ્યાન ગોંડલ તાલુકાના પીપળીયા ગ્રામ પંચાયતના તત્કાલીન સરપંચ કાન્તીભાઇ વલ્લભભાઇ ચોવટીયા તથા તત્કાલીન ત.ક.મ. નીલેશભાઇ પ્રકાશભાઇ પુરોહીત નાઓએ ગ્રામ પંચાયતના કુલ-૧૩ કામો પૈકી ૧૦-કામો માં ગુજરાત પંચાયત અધિનયમ કલમ ૨૪૧(૧)(૨)(૩) ની જોગવાઇ અનુસાર કામ પૂર્ણ ના કરતા
ઉપરોકત તમામ કામ અંગે કોઇ પ્લાન કે ખર્ચના એસ્ટીમેટ કે તાત્રીક મંજુરી કે પંચાયતના ઠરાવ પસાર ન કરેલ હોવાથી કે માપપોથી રેકર્ડ પર નથી કે કમ્પ્લીશન સર્ટી મેળવેલ નથી. આ અંગે એસીબી એ તપાસ કરતા આ આક્ષેપિતોએ ચુકવણી કર્યા અંગેના વાઉચરો તથા લાભાર્થીઓના ચેકોમાં વહીવટી ગેરરીતી આચરી સરકારને રૂ.૧૨,૪૭,૦૦૦/- નુ આર્થીક નુકશાન કરી ચૂનો ચોપડતા બન્ને આરોપીઓએ એકબીજાના મેલાપીપણાથી પોતાને મળેલ રાજયસેવક તરીકેની સતાનો દૂરૂપયોગ કરી ગુન્હો કરેલ હોય જેથી આરોપીઓ વિરુધ્ધ ભ.નિ.અધિ. સને ૧૯૮૮ ની કલમ ૧૨,૧૩(૧)(સી),૧૩(૨) તથા ભારતીય ફોજદારી ધારાની કલમ ૪૦૯, ૪૧૯, ૪૬૫, ૪૬૭, ૪૭૧ તથા ૩૪ મુજબ રાજકોટ એસીબી દ્વારા ગુન્હો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

TejGujarati