*કોવિડના માંડવે, દશા, થાક અને વ્યથા*

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

*કોવિડના માંડવે, દશા, થાક અને વ્યથા*
COVID EVENT – Facts, Fatigue & Frustration
on Fb Live *episode #85*
*Sunday 11:30am to 12:30pm*
*26th July 2020*

Join us! *Meet The corona Warriors Jhanvi Kothari Vinita Choudhary*

fb.com/ParthivMehtaMD
*fb.com/doconmission.net*

*Dr Parthiv Mehta and Dr Darshna Thakker presents awareness series in #coronatimes*
#touchinglives #doconmission #missionlifeindia

TejGujarati