ચોપાટ ભવ્ય માંડીએ ચાલો અનંતમાં વૈકુંઠનો વિચાર કદી આવશે નહીં *.. સુરેન્દ્ર કડિયા*

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

આ પાર કે ઓ પાર કદી આવશે નહીં
આખી ગઝલનો સાર કદી આવશે નહીં

જો આવશે તો આવશે હળવે રહી શબદ
ઘોડા પર માર-માર કદી આવશે નહીં

માળો ઢળી જશે અને પંખી ઉડી જશે
આધારનો આધાર કદી આવશે નહીં

તારાપણામાં રહીને એનું ધ્યાન તું ધરે
થૈને એ નિરાકાર કદી આવશે નહીં

ખારાશની ઝલકને આંસુમાં જતાવશે
દરિયાનો એ દાતાર કદી આવશે નહીં

ભરપૂર પીવો હોય તો પી લેજે નજરથી
આગોશમાં ગિરનાર કદી આવશે નહીં

ચોપાટ ભવ્ય માંડીએ ચાલો અનંતમાં
વૈકુંઠનો વિચાર કદી આવશે નહીં

*.. સુરેન્દ્ર કડિયા*

TejGujarati