ગુજરાતના તમામ જિલ્લાના S.P. ના મોબાઈલ નંબર .

ગુજરાત ભારત સમાચાર

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાના S.P. ના મોબાઈલ નંબર
જો તમારી સાથે કોઈપણ પ્રકાર ના અત્યાચારની ઘટનામા પોલીસ ફરિયાદ ન લે તો આપના
“જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક” ને સીધો ફોન કરી શકો , તમારે તમારું નામ કહેવું , કયા પોલીસ સ્ટેશન નો મામલો છે અને ઘટનાની ટૂંકી વિગત કહેવી ,
આપ આ નંબરો પર whats app થી પણ ફરિયાદ કરી શકો છો
DGP. રાજ્યના મુખ્ય પોલીસ વડા
મોબાઈલ નંબર 9978406287

1. અમદાવાદ રૂરલ એસ.પી.
9978406342

2. ખેડા એસ.પી. 9978405072

3. ગાંધીનગર એસ.પી. 9978405070

4. આણંદ એસ.પી. 9978405064

5. સાબરકાંઠા એસ.પી.
9978405081

6. અરવલ્લી ( મોડાસા ) એસ.પી.
9978405978

7. મહેસાણા એસ.પી. 9978405074

8. વડોદરા રૂરલ એસ.પી.
9978406094

9. છોટા ઉદેપુર એસ.પી. 997840 5977

10. ભરૂચ એસ.પી. 9978405066

11. નર્મદા એસ.પી. 9978405076

12. ગોધરા એસ.પી.9978405077

13. મહીસાગર ( લુણાવાડા ) એસ.પી.
9978405980

14. દાહોદ એસ.પી. 9978405068

15. સુરત રૂરલ એસ.પી.
9978405082

16. વલસાડ એસ.પી. 9978405085

17. નવસારી એસ.પી. 9978405075

18. આહવા , ડાંગ એસ.પી.
9978405021
9825373402

19. તાપી , વ્યારા એસ.પી. 9978405488

20. રાજકોટ રૂરલ એસ.પી. 9978405080

21. મોરબી એસ.પી. 9978405975

22. જામનગર એસ.પી. 9978405639

23. દેવ ભૂમિ દ્વારકા એસ.પી.
9978405976

24. સુરેન્દ્રનગર એસ.પી. 9978405083

25. જૂનાગઢ એસ.પી. 9978405250

26. ગીર સોમનાથ ( વેરાવળ ) એસ.પી. 9978405974
9905025169

27. પોરબંદર એસ.પી. 9978405079
9099029615

28. ભાવનગર એસ.પી. 9978405067

29. બોટાદ એસ.પી. 9878405988

30. અમરેલી એસ.પી. 9978405063

31. કચ્છ , ભુજ એસ.પી. 9978405073

32. ગાંધીધામ કચ્છ ( પૂર્વ ) એસ.પી. 9978405690

33. બનાસકાંઠા એસ.પી.9978405056

34. પાટણ એસ.પી. 9978405078

35. બરોડા ( વેસ્ટર્ન રેલવે ) એસ.પી. 9978405047

36. અમદાવાદ વેસ્ટર્ન રેલવે એસ.પી. 9978405659
9825038111
દિપક વાણીયા
યુવા ભાજપ મંત્રી વઢવાણ શહેર

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •