માણેકચોક બંધારા ના ખાંચા નાકે જાહેર માર્ગ પર મૉટા ભુવો પડેલ છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ઓટોમોબાઇલ ગુજરાત સમાચાર

માણેકચોક બંધારા ના ખાંચા નાકે જાહેર માર્ગ પર મૉટા ભુવો પડેલ છે.

TejGujarati