પાટણ ની ધારપુર હોસ્પિટલ સામે એક અજાણ્યો આધેડ મૃત હાલત માં મળ્યો. – સંજીવ રાજપુત.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

ધારપુર હોસ્પિટલ સામે બસ્ટેન્ડના બાંકડા પર આધેડ મૃત હાલત મળ્યો. હાથ ના ભાગે બોટલ ચઢાવવા ની નિડલ લગાવેલી હોઈ દર્દી હોવાનું અનુમાન. અઠવાડિયા થી આ આધેડ આ વિસ્તારમાં પર જોવા મળ્યો હોવા નું અનુમાન. સ્થાનિકો દ્વારા હોસ્પિટલ ને જાણ કરાઈ છતાં બે કલાક થી કોઈ ફરક્યું નથી.

TejGujarati