આવતીકાલે ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ. સવારે 8 વાગ્યે ઓનલાઇન વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવશે.

ગુજરાત ભારત સમાચાર

આવતીકાલે ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ થશે જાહેર
સવારે 8 વાગ્યે ઓનલાઇન વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવશે પરિણામ
www.gseb.org પર વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઇન પરિણામ મેળવી શકશે

TejGujarati