આ લેખ બ્રાહ્મણો માટે છે

ગુજરાત ભારત સમાચાર

૮૪ બ્રાહ્મણોની યાદી (૧) સીધ્ધપુરા ઔદીચ્ય (૨) સીહોરા ઔદીચ્ય (૩) ટોળકીયા ઔદીચ્ય (૪) વડનગરા નાગર (૫) વીસનગરા નાગર (૬) સાઠોદરા નાગર (૭) પ્રશ્નોલા નાગર (૮) ક્રષ્ણોરા નાગર (૯) સાચોરા (૧૦) ઉદમ્બરા (૧૧) નરસાધરા (૧૨) વલાદરા (૧૩) પંગોરા (૧૪)નાંદોદરા(૧૫) ગીરનારા (૧૬) સોમપરા (૧૭) હરસોરા (૧૮) સજોધરા (૧૯) ગંગાપુત્રા (૨૦) મોઢમીત્રા (૨૧) ગૌમીત્રા (૨૨) ચીત્રોદા નાગર (૨૩) શ્રીગોડા (૨૪) ગુર્જર ગોડા (૨૫) કરોડા (૨૬) ્વાયકા (૨૭) ભટ્ટ મેવાડા (૨૮) ત્રીવાડી મેવાડા (૨૯) દ્રાવીડા (૩૦) દેશાવાલ (૩૧) રાયકવાલ(૩૨) રોઢવાલ (૩૩) ખેડાવાળ (૩૪) સિંધુવાલ (૩૫) પલ્લીવાલ (૩૬) ગોમતીવાલ(૩૭) ઇટાવાલ (૩૮) મેડતાવાલ (૩૯) ગયાવાલ (૪૦) અગસ્ત્યાવાલ (૪૧) પ્રેતવાલ (૪૨) યાજ્ઞિક્વાલ (૪૩) ઘોડવાલ (૪૪) પુડવાલ (૪૫) ઉનેવાળ (૪૬) રજવાલ (૪૭) કનોજીયા (૪૮) સરવરીયા (૪૯) કંડોલીયા (૫૦) કરખડીયા (૫૧) પટવાલીયા (૫૨) સોરઠીયા (૫૩) તંગમોડિયા (૫૪) સણોઠિયા (૫૫) વંશવઘા (૫૬) મોતારા (૫૭) ઝારોળા (૫૮) રામપુળા (૫૯) કપીળા (૬૦) અક્ષયમંગળા (૬૧) ઘુગરી (૬૨) નાયલ (૬૩) અનાવળા (૬૪) શ્રીમાળી (૬૫) ત્રીવેદી મોઢ (૬૬) ચતુર્વેદી મોઢ (૬૭) વાલ્મીક (૬૮) વારદીક (૬૯) કલીંગા (૭૦) તિલિંગા (૭૧) ભાર્ગવ (૭૨) માલવી (૭૩) નંદુઆણા (૭૪) ભરથાણા (૭૫) પુષ્કર્ણા (૭૬) સારસ્વત (૭૭) ખડાયતા (૭૮) મારુ (૭૯) દાહીમા (૮૦) ચોવીસા (૮૧) જાંબુ (૮૨) મરેઠા મહારાષ્ટ્ર(૮૩) દધીચ (૮૪) લલાટ ઉનાગામના રહેવાસી ઉનેવાળ .વીભાગ ૧૮ છે.ઇ .સ .૧૩૦૪ માં સોમનાથ ઉપર અલ્લાઉદીન તથા અહમદશાહના વખતમાં લડાઇ થઇ તે વખતે ઉનેવાળ બ્રાહ્મણોને સહન કરવુ પડ્યુ .મહંમદ ગઝનીએ ૧૦૨૬ માં સોમતાથ પર ચઢાઇ કરી ત્યારે મુસ્લીમ લશ્કરનો સામનો કરી સહન કર્યુ .પરીણામે ઉનેવાળોને ઉના છોડવુ પડ્યુ અને કોડીનાર પાસે છારા ગામમાં વસ્યા તે છારીયા .ખેડા જીલ્લામાં બાજ -બાજવા તરફ ગયા તે બાજિયા નાથળ ગામમાં વસ્યા તે નાથળીયા ઉનેવાળ બ્રાહ્મણ કહેવાયા- નાથેર પંથકમાં સોરઠ પંથકમા વસ્યાતે નાથેરવાસી સોરથવાસી બ્રાહ્મણ કહેવાયા તે જ રીતે વલાદરાઓને વલાદ છોડવુ પડ્યુ અને વલાદ્રા કહેવાયા અને દરેકના ઇસ્ટ્દેવ -દેવી અલગ અલગ નામ હોવા છતા દરેકનો ઇતીહાસ ક્યાંકને ક્યાંક સરખો છે જેમ સાંચોરમાંથી સાંચેરા બ્રાહ્મણ તેમનો ઇતીહાસ માતાજીનો બાલામાતા જેવોજ છે જે અમે ગયા હતા અને દર્શન પણ કરેલા .સુર્યના ચાર સ્વરુપ બાલાર્ક .તરુણાર્કવ્રુધ્દાર્ક.સીધ્ધાર્ક …જ્યારે કોટ્યાર્ક પ્રભુનુ મંદીર પણ છે .કાઠી લોકો પણ સુર્યની પુજા કરતા અને આજે સુર્યના મંદીરો ઘણા છે .

ब्राह्मणों की वंशावली भविष्य पुराण

ब्राह्मणों की वंशावली भविष्य पुराण के अनुसार ब्राह्मणों का इतिहास है की प्राचीन काल में महर्षि कश्यप के पुत्र कण्वय की आर्यावनी नाम की देव कन्या पत्नी हुई.ब्रम्हा की आज्ञा से दोनों कुरुक्षेत्र वासनी सरस्वती नदी के तट पर गये और कण् व चतुर्वेदमय सूक्तों में सरस्वती देवी की स्तुति करने लगे एक वर्ष बीत जाने पर वह देवी प्रसन्न हो वहां आयीं और ब्राम्हणो की समृद्धि के लिये उन्हें वरदान दिया .वरदान के प्रभाव से कण्वय के आर्य बुद्धिवाले दस पुत्र हुए जिनका क्रमानुसार नाम थाउपाध्याय, दीक्षित, पाठक, शुक्ला, मिश्रा, अग्निहोत्री, दुबे, तिवारी, पाण्डेय,और चतुर्वेदी . इन लोगो का जैसा नाम था वैसा ही गुण. इन लोगो ने नत मस्तक हो सरस्वती देवी को प्रसन्न किया. बारह वर्ष की अवस्था वाले उन लोगो को भक्तवत्सला शारदा देवी ने अपनी कन्याए प्रदान की. उनके क्रमशः नाम हुए उपाध्यायी, दीक्षिता, पाठकी, शुक्लिका, मिश्राणी, अग्निहोत्रिधी, द्विवेदिनी, तिवेदिनी पाण्ड्यायनी,और चतुर्वेदिनी कहलायीं. फिर उन कन्याओं के भी अपने-अपने पति से सोलह-सोलह पुत्र हुए हैं वे सब गोत्रकार हुए जिनका नाम –

कष्यप, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्रि, वसिष्ठ, वत्स, गौतम, पराशर, गर्ग, अत्रि, भृगडत्र, अंगिरा, श्रंगी, कात्याय,और याज्ञवल्क्य। इन नामो से सोलह-सोलह पुत्र जाने जाते हैं.

मुख्य 10 प्रकार ब्राम्हणों ये हैं-

(1) तैलंगा, (2) महार्राष्ट्रा, (3) गुर्जर, (4) द्रविड, (5) कर्णटिका, यह पांच “द्रविण” कहे जाते हैं, ये विन्ध्यांचल के दक्षिण में पाय जाते हैं.तथा विंध्यांचल के उत्तर मं पाये जाने वाले या वास करने वाले ब्राम्हण

(1) सारस्वत, (2) कान्यकुब्ज, (3) गौड़, (4) मैथिल, (5) उत्कलये, उत्तर के पंच गौड़ कहे जाते हैं. वैसे ब्राम्हण अनेक हैं जिनका वर्णन आगे लिखा है. ऐसी संख्या मुख्य 115 की है. शाखा भेद अनेक हैं . इनके अलावा संकर जाति ब्राम्हण अनेक है .यहां मिली जुली उत्तर व दक्षिण के ब्राम्हणों की नामावली 115 की दे रहा हूं. जो एक से दो और 2 से 5 और 5 से 10 और 10 से 84 भेद हुए हैं फिर उत्तर व दक्षिण के ब्राम्हण की संख्या शाखा भेद से 230 के लगभग है . तथा और भी शाखा भेद हुए हैं. जो लगभग 300 के करीब ब्राम्हण भेदों की संख्या का लेखा पाया गया है. उत्तर व दक्षिणी ब्राम्हणां के भेद इस प्रकार है 81 ब्राम्हाणां की 31 शाखा कुल 115 ब्राम्हण संख्या

(1) गौड़ ब्राम्हण, (2)मालवी गौड़ ब्राम्हण, (3) श्री गौड़ ब्राम्हण, (4) गंगापुत्र गौडत्र ब्राम्हण, (5) हरियाणा गौड़ ब्राम्हण, (6) वशिष्ठ गौड़ ब्राम्हण, (7) शोरथ गौड ब्राम्हण, (8) दालभ्य गौड़ ब्राम्हण, (9) सुखसेन गौड़ ब्राम्हण, (10) भटनागर गौड़ ब्राम्हण, (11) सूरजध्वज गौड ब्राम्हण(षोभर), (12) मथुरा के चौबे ब्राम्हण, (13) वाल्मीकि ब्राम्हण, (14) रायकवाल ब्राम्हण, (15) गोमित्र ब्राम्हण, (16) दायमा ब्राम्हण, (17) सारस्वत ब्राम्हण, (18) मैथल ब्राम्हण, (19) कान्यकुब्ज ब्राम्हण, (20) उत्कल ब्राम्हण, (21) सरवरिया ब्राम्हण, (22) पराशर ब्राम्हण, (23) सनोडिया या सनाड्य, (24)मित्र गौड़ ब्राम्हण, (25) कपिल ब्राम्हण, (26) तलाजिये ब्राम्हण, (27) खेटुवे ब्राम्हण, (28) नारदी ब्राम्हण, (29) चन्द्रसर ब्राम्हण, (30)वलादरे ब्राम्हण, (31) गयावाल ब्राम्हण, (32) ओडये ब्राम्हण, (33) आभीर ब्राम्हण, (34) पल्लीवास ब्राम्हण, (35) लेटवास ब्राम्हण, (36) सोमपुरा ब्राम्हण, (37) काबोद सिद्धि ब्राम्हण, (38) नदोर्या ब्राम्हण, (39) भारती ब्राम्हण, (40) पुश्करर्णी ब्राम्हण, (41) गरुड़ गलिया ब्राम्हण, (42) भार्गव ब्राम्हण, (43) नार्मदीय ब्राम्हण, (44) नन्दवाण ब्राम्हण, (45) मैत्रयणी ब्राम्हण, (46) अभिल्ल ब्राम्हण, (47) मध्यान्दिनीय ब्राम्हण, (48) टोलक ब्राम्हण, (49) श्रीमाली ब्राम्हण, (50) पोरवाल बनिये ब्राम्हण, (51) श्रीमाली वैष्य ब्राम्हण (52) तांगड़ ब्राम्हण, (53) सिंध ब्राम्हण, (54) त्रिवेदी म्होड ब्राम्हण, (55) इग्यर्शण ब्राम्हण, (56) धनोजा म्होड ब्राम्हण, (57) गौभुज ब्राम्हण, (58) अट्टालजर ब्राम्हण, (59) मधुकर ब्राम्हण, (60) मंडलपुरवासी ब्राम्हण, (61) खड़ायते ब्राम्हण, (62) बाजरखेड़ा वाल ब्राम्हण, (63) भीतरखेड़ा वाल ब्राम्हण, (64) लाढवनिये ब्राम्हण, (65) झारोला ब्राम्हण, (66) अंतरदेवी ब्राम्हण, (67) गालव ब्राम्हण, (68) गिरनारे ब्राम्हण

सभी ब्राह्मण बंधुओ को मेरा नमस्कार बहुत दुर्लभ जानकारी है जरूर पढ़े। और समाज में शेयर करे इस तरह ब्राह्मणों की उत्पत्ति और इतिहास के साथ इनका विस्तार अलग अलग राज्यो में हुआ और ये उस राज्य के ब्राह्मण कहलाये। ब्राह्मण बिना धरती की कल्पना ही नहीं की जा सकती

Shri Suktam Rug Ved…Fal shruti… वरांकुशौ पाशमभीतिमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्थाम्

बालार्क कोटि प्रतिभां त्रिणेत्रां भजेहमाद्यां जग।दीश्वरीं ताम् ॥ 30॥

આવો આપણે બ્રાહ્મણોની અવટંક-અટક વીશે જાણીએ પ્રારંભમાં બ્રાહ્મણોમાં અટક ન હતી .ઋગ્વેદાદી ગ્રંથોમાં તેઓ નામથી ઓળખાતા જેમકે વીસ્વામીત્ર.વસીષ્ઠ.જમદજ્ઞી .આ ૠષીઓની અટક મલતી નથી .અહી એ પણ નોધવુ જરુરી છે કે ક્ષત્રીય -વૈષ્ય વર્ણમાં પણ અટક ન હતી . આ બધા નામથી ઓળખાતા કાળાન્તરે સ્વીકારેલ વ્યવસાયના આધારે તેની તે “ઓળખ” થઇ .પછીથી તે સંબંધીત વ્યક્તીની અવટંક-અટક બની .અટકને પ્રારંભમાં ઉપનામ કે પદવી કહેવાતી .બ્રાહ્મણોના આરંભ-વીકાસનો અભ્યાસ જરુરી છે .અહી થોડીક માહીતી પ્રપ્ત છે તે સમજવુ જરુરી છે

I will list down here some Brahmin surnames I have come across over the years -note that there are some surnames which are shared across castes – they denote place of origin (like the -kar surnames of Maharashtra), occupation amongst other things, and are not exclusive to a caste. Also, the list is heavily biased to

1. Bhatt

2. Joshi

3. Pandit

4. Kulkarni (not exclusive, but common)

5. Dwivedi, Trivedi, Chaturvedi and Tripathy

6. Pant, Sharma, Mishra, Dixit, Tiwari/Tewari, Jha, Bahuguna

7. Fadnavis, Phadnis or Phadnavis (again common but not exclusive)

8. Acharya, Upadhyay, Shastri, Pandey, Panda

9. Bhattacharya Bannerjee, Bonnerjee, Chatterjee, Mukherjee& Ganguly(Bengali Brahmin surnames)Kaul, Raina, Haksar, Tikoo, Mattoo, Dhar, Kak, Sapru,Sopori, Razdan (Kashmiri Pandit surnames)

10. Bhargava, Vashishta, Rasgotra

11. Assamese Brahmins list of SurnamesBaruah .Bez Baruah .Bujar Barua .Chandra BaruaRam Barua Prasad Barua .Gobinda BaruaAcharya / Acharjee .Bhattacharya / BhattacharjeeBhagavati .Bardalai .Gain .Goswami .Sharma

Siddhanta .Thakur .Pathak

Brahmin (/ˈbrɑːmənə/; ब्राह्मण) is a varna (class, caste) in Hinduism specialising as priests of sacred learning across generations.[1][2][3] Brahmins used to survive on the donations they used to earn fromreligiousrituals called “Daan” by following the religion ie. “Dharma”.They were traditionally responsible for religious rituals in temples, as intermediaries between temple deities and devotees, as well as rite of passage rituals such as solemnising a wedding with hymns and prayers.[3][4] However Indian texts suggest that Brahmins were often agriculturalistsin medieval India.[4][5]

the following rules of conduct for a Brahmin

• Be always truthful

• Conduct himself as an Aryan

• Teach his art only to virtuous men

• Follow rules of ritual purification

• Study Vedas with delight

• Never hurt any living creature

• Be gentle but steadfast

• Have self-control

• Be kind, liberal towards everyone

વ્યવસાય અટક ધર્મોપદેશ કરનાર આચાર્ય સમીપ બેસી અધ્યાય વાંચનાર ઉપાદ્યાય જ્યોતીશશાસ્ત્રનો જ્ઞાતા જોશી-જોષી યજ્ઞ કરનાર -કરાવનાર યાજ્ઞીક -જાની ગામનો પ્રમુખ અધીકારી ઠક્કુર-ઠાકર બે વેદનો પાઠ કરનાર દ્વીવેદી -દવે ત્રણ વેદનો પાઠ કરનાર ત્રીવેદી -તરવાડી ચાર વેદનો પાઠ કરનાર ચતુર્વેદી શાસ્ત્ર ભણેલ-ભણાવનાર પંડીત -પંડ્યા દીક્ષા આપનાર દીક્ષીત ગામના ગુરુ-ગોર પુરોહીત વેદશાસ્ત્રનુ પારાયણ કરનાર પાઠક સરકારી કામ કરનાર મહત્પદા-મહેતા યુધ્ધશાસ્ત્રમાં હોશીયાર -બહાદુર ભટ્ટ પુરાણ વાંચનાર(પુરાણી) વ્યાસ શુધ્ધ ઉપજીવીકા કરનાર શુક્લ રાજ્યના ગુરુ રાજગુરુ-રજ્યકુલ્ય-રાવલ હુ માનુ છુ કે આ લેખ આપને ગમશે –

TejGujarati