મજબૂરીથી હારી ગઈ મા… માતા મરી ગઈ હતી, બાળક કફનને ચાદર સમજી રમતો રહ્યો.એ આશામાં, કે માં હમણાં ઉઠી જશે, અને પોતાના હાથથી મને જમાડશે.

ગુજરાત ભારત

મજબૂરીથી હારી ગઈ મા… માતા મરી ગઈ હતી, બાળક કફનને ચાદર સમજી રમતો રહ્યો.એ આશામાં, કે માં હમણાં ઉઠી જશે, અને પોતાના હાથથી મને જમાડશે.

TejGujarati