હવે તમારે ટીવીની સામે બેસવાની જરૂર નથી.કે નથી ચેનલ લેવાની જરૂર. ફક્ત લોગોને ટચ કરો અને ચેનલ તમારા મોબાઇલ પર લાઇવ થશે.??

સમાચાર

https://drive.google.com/file/d/12n7JtCta0yLmUvo7tCLj6aVyyCHwf9uw/view?usp=drivesdk

TejGujarati