મધર્સ ડે નિમિત્તે તેજ ગુજરાતી ના વાંચકો તરફથી મોકલવામાં આવેલી તસ્વીરો. પેજ. 1.

સમાચાર

મધર્સ ડે નિમિત્તે તેજ ગુજરાતી ના વાંચકો તરફથી મોકલવામાં આવેલી તસ્વીરો. જેમાં નામ નહીં, પણ ફક્ત ભાવ અને લાગણીઓ સભર આ તસ્વીરો અત્રે રજૂ કરવામાં આવી છે.

TejGujarati