મા એટલે ભગવાનનું જીવતું જાગતું સ્વરૂપ. “ઈશ્વર તો સુખ અને દુઃખ બંને આપે છે, જ્યારે માં તો પોતાના બાળકને માત્ર સુખ અને સુખ જ આપે છે.”HAPPY MOTHER’S DAY.

સમાચાર
TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •