ગાંધીનગર કોંગ્રેસ સેવાદલ દ્વારા જરૂરિયાત લોકોને કરિયાણાની કીટનુ વિતરણ કર્યું…

સમાચાર

ગાંધીનગર સેવાદલ જરૂરિયાત લોકોને કરિયાણાની કીટ નુ વિતરણ કર્યું…

મુકેશભાઈ મારું
ચેરમેન,ગાંધીનગર કોંગ્રેસ સેવાદલ

TejGujarati