ગાંધીનગરના ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા સેક્ટર 30 માં આવેલ મુક્તિધામ સ્મશાનગૃહમાં સેનેટરાઈઝર દવાઓનો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ટેક્નોલોજી ધાર્મિક બિઝનેસ મનોરંજન રમત જગત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

ગાંધીનગરના ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા સેક્ટર 30 માં આવેલ મુક્તિધામ સ્મશાનગૃહમાં સેનેટરાઈઝર દવાઓનો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો.

TejGujarati