ગુજરાતમાં એક જ દિવસમાં કોરોના દર્દીઓનો જબરજસ્ત ઉછાળો આજના દર્દી ની સંખ્યા એક દિવસમાં ૫૫.

સમાચાર

TejGujarati