વિવેકાનગર પોલિસ સ્ટેશન કર્મચારી અને જી.આઈ.ડી.સી તરફ઼થી ગરીબ લોકો માટે ભોજનનીં વ્યવસ્થા કરવાંમા આવે છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત મનોરંજન રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

વિવેકાનગર પોલિસ સ્ટેશન કર્મચારી જી.આઈ.ડી.સી તરફ઼થી ગરીબ લોકો માટે ભોજનનીં વ્યવસ્થા કરવાંમા આવે છે
યોગદાર ઓમકાર શીંગ જાલા, ભોગીલાલ, સંદીપ, તમામ જી.આર.ડી તરફથી આ સેવા આપવામા આવે છે.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply