*આજે દેશભરમાં સી.એ.એ.ના સમર્થનમાં લોકો ઘર છોડીને રસ્તા પર ઉતરી ગયા છે !!*

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ટેક્નોલોજી બિઝનેસ મનોરંજન રાજનીતિ સમાચાર

ભારતનું મીડિયા સતત મુઠ્ઠીભર જેએનયુ / એએમયુના વિરોધ કરતા વિદ્યાર્થીઓને બતાવે છે
સીએએના સમર્થનમાં સુનામી જેવી જનતા બતાવવામાં શરમ આવે છે?
આજે દેશભરમાં સીએએના સમર્થનમાં લોકો ઘર છોડીને રસ્તા પર ઉતરી ગયા છે !!

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •