ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના રાહતફંડમાંથી હૃદય અને ફેફસાના ટ્રાન્સપ્લાન્ટ રોગ ના કેસોમાં ખાસ કિસ્સામાં તબીબી સહાયના ધોરણો નક્કી કરવામાં આવ્યાં. ગુજરાત સરકાર – યોગેશ નાયી.

ઓટોમોબાઇલ કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી સમાચાર

ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના રાહતફંડમાંથી હૃદય અને ફેફસાના ટ્રાન્સપ્લાન્ટ રોગ ના કેસોમાં ખાસ કિસ્સામાં તબીબી સહાયના ધોરણો નક્કી કરવામાં આવ્યાં. ગુજરાત સરકાર – યોગેશ નાયી.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •