શ્રેષ્ઠતાની શોધમાં | ભારતની શ્રેષ્ઠ કોલેજો

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

ભારત સરકારના માનવ સંસાધન મંત્રાલયના ઇનોવેશન સેલના ધોરણો મુજબ ઇન્સ્ટીટ્યુશન ઇનોવેશન કાઉન્સિલ દ્વારા વીજીઇસીને બે સ્ટાર કોલેજ તરીકે પ્રમાણિત કરવામાં આવી.

તમારા ન્યુઝ 99099 31560 ઉપર મોકલો

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •