સ્વાઇન ફ્લૂ પ્રતિરૉધક હોમીયોપેથિક દવાનું સરકારી પ્રાથમિક શાળા,બાસણમાં વિતરણ કરવામાં આવ્યું..

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

આજે બાસણ ગામ, ગાંધીનગર ખાતે *ડૉ જયેશ આર પટેલ* મેડિકલ ઓફિસર, સરકારી આયુર્વેદ હોસ્પિટલ સેક્ટર ૨૨, ગાંધીનગર દ્વારા સરકારી પ્રાથમિક શાળાના તમામ વિદ્યાર્થીઓને સ્વાઇન ફ્લૂ પ્રતિરૉધક હોમીયોપેથિક દવાનું વિતરણ શાળા ના મુખ્ય શિક્ષક સુનિલભાઈ પટેલ ની હાજરી માં કરવામાં આવ્યું હતું જેનો શાળાના ૨૧૧ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અને તમામ શિક્ષકોએ લાભ લીધો હતો..

Please send your news on 9909931560.

Leave a Reply