શ્રી સમસ્ત ગુજરાત બહ્મ સમાજ અમદાવાદ શહેર વિભાગ=9 ઘ્વારા સમૂહ લગ્ન અને સમૂહ જનોઈ ના આયોજન

લાઇફ સ્ટાઇલ

શ્રી સમસ્ત ગુજરાત બહ્મ સમાજ અમદાવાદ શહેર વિભાગ=9 ઘ્વારા સમૂહ લગ્ન અને સમૂહ જનોઈ ના આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રોગ્રામ માં માં તન મન અને ધન થી સેવા આપી તથા હાજર રહી કાર્યક્રમ ને સફળતા પૂર્વક દીપાવવા બદલ મહામંત્રી જયંત રાવલે સર્વે ભૂદેવો અને કાર્યકરોનો ખૂબ આભાર માન્યો હતો.સ્ટોરી. કેડીભટ્ટ

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •