એચ.એન.જે.કોબાવાલા સ્કૂલના એન.એસ.એસ.નાં વિધાર્થી ઓ દ્રારા સ્વચ્છતા અભિયાન નો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો.

કલા સાહિત્ય સમાચાર

ગાંધી જયંતિ નિમિતે શ્રી જી.ડી.એમ. & એચ.એન.જે.કોબાવાલા સ્કૂલના એન.એસ.એસ.નાં વિધાર્થી ઓ દ્રારા સ્વચ્છતા અભિયાન નો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો.

આપના ન્યૂઝ 9909931560 પર મોકલો.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •