રાજ્યના સીએમએ કરી ઉત્તરાયણની ઉજવણી

અમદાવાદ સંજીવ રાજપૂત રાજ્યના સીએમએ કરી ઉત્તરાયણની ઉજવણી દરિયાપુર માં સીએમ ભુપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા ઉત્તરાયણ ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. અમદાવાદની દરિયાપુરના નવા તળિયાની પોળ માં ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા ઉતરાયણ માનવામાં આવી હતી. રાજ્યના સીએમ ભુપેન્દ્ર પટેલ એ તેમનું બાળપણ નવા તળિયાની ખાતે વિતાવ્યું હતું. આજે ઉત્તરાયણની મજા તેમણે પતંગ ચગાવી માણી હતી.

Continue Reading

તલ જેવડું પણ દુઃખ કદી ન આવે, ગોળ સમી મધુરી મીઠાશ જીવનમાં આવે… જેમ પતંગની થાય છે ઉન્નતિ ગગનમાં, એમ સુખ-સમૃદ્ધિ વરસતી રહે તમારા જીવનમાં..!! 💐

તલ જેવડું પણ દુઃખ કદી ન આવે, ગોળ સમી મધુરી મીઠાશ જીવનમાં આવે… જેમ પતંગની થાય છે ઉન્નતિ ગગનમાં, એમ સુખ-સમૃદ્ધિ વરસતી રહે તમારા જીવનમાં..!! *મકરસંક્રાંતિની આપ સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ*💐

Continue Reading

તલ જેવડું પણ દુઃખ કદી ન આવે, ગોળ સમી મધુરી મીઠાશ જીવનમાં આવે… જેમ પતંગની થાય છે ઉન્નતિ ગગનમાં, એમ સુખ-સમૃદ્ધિ વરસતી રહે તમારા જીવનમાં..!! *મકરસંક્રાંતિની આપ સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ*💐

તલ જેવડું પણ દુઃખ કદી ન આવે, ગોળ સમી મધુરી મીઠાશ જીવનમાં આવે… જેમ પતંગની થાય છે ઉન્નતિ ગગનમાં, એમ સુખ-સમૃદ્ધિ વરસતી રહે તમારા જીવનમાં..!! *મકરસંક્રાંતિની આપ સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ*💐

Continue Reading

તલ જેવડું પણ દુઃખ કદી ન આવે, ગોળ સમી મધુરી મીઠાશ જીવનમાં આવે… જેમ પતંગની થાય છે ઉન્નતિ ગગનમાં, એમ સુખ-સમૃદ્ધિ વરસતી રહે તમારા જીવનમાં..!!

તલ જેવડું પણ દુઃખ કદી ન આવે, ગોળ સમી મધુરી મીઠાશ જીવનમાં આવે… જેમ પતંગની થાય છે ઉન્નતિ ગગનમાં, એમ સુખ-સમૃદ્ધિ વરસતી રહે તમારા જીવનમાં..!! *મકરસંક્રાંતિની આપ સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ*💐

Continue Reading

તલ જેવડું પણ દુઃખ કદી ન આવે, ગોળ સમી મધુરી મીઠાશ જીવનમાં આવે… જેમ પતંગની થાય છે ઉન્નતિ ગગનમાં, એમ સુખ-સમૃદ્ધિ વરસતી રહે તમારા જીવનમાં..!!

તલ જેવડું પણ દુઃખ કદી ન આવે, ગોળ સમી મધુરી મીઠાશ જીવનમાં આવે… જેમ પતંગની થાય છે ઉન્નતિ ગગનમાં, એમ સુખ-સમૃદ્ધિ વરસતી રહે તમારા જીવનમાં..!! *મકરસંક્રાંતિની આપ સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ*💐

Continue Reading

#ચાલ એક સંબંધ પતંગ-દોરા જેવો બાંધીએ..

#ચાલ એક સંબંધ પતંગ-દોરા જેવો બાંધીએ.. ચાલ એક સંબંધ પતંગ-દોરા જેવો બાંધીએ.. હું દોરો હોઉં અને તું પતંગ બની ઉડીએ.. ચાલ એક સંબંધ… ના તૂટીએ, ના ફાટીએ તેની કાળજી રાખીએ.. સરરર બધાથી અળગું બધાથી આગવું ચગી બતાવીએ.. ચાલ એક સંબંધ… ક્યારેક ઢીલમાં બહું દૂર-દૂર નીકળી જઈએ.. તો ક્યારેક ખેંચતાણમાં સાવ નમી પડીએ.. ચાલ એક સંબંધ… […]

Continue Reading

તલ જેવડું પણ દુઃખ કદી ન આવે, ગોળ સમી મધુરી મીઠાશ જીવનમાં આવે… જેમ પતંગની થાય છે ઉન્નતિ ગગનમાં, એમ સુખ-સમૃદ્ધિ વરસતી રહે તમારા જીવનમાં..!!

*મકરસંક્રાંતિની આપ સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ*💐 તલ જેવડું પણ દુઃખ કદી ન આવે, ગોળ સમી મધુરી મીઠાશ જીવનમાં આવે… જેમ પતંગની થાય છે ઉન્નતિ ગગનમાં, એમ સુખ-સમૃદ્ધિ વરસતી રહે તમારા જીવનમાં..!!

Continue Reading

તલ જેવડું પણ દુઃખ કદી ન આવે, ગોળ સમી મધુરી મીઠાશ જીવનમાં આવે… જેમ પતંગની થાય છે ઉન્નતિ ગગનમાં, એમ સુખ-સમૃદ્ધિ વરસતી રહે તમારા જીવનમાં..!!

તલ જેવડું પણ દુઃખ કદી ન આવે, ગોળ સમી મધુરી મીઠાશ જીવનમાં આવે… જેમ પતંગની થાય છે ઉન્નતિ ગગનમાં, એમ સુખ-સમૃદ્ધિ વરસતી રહે તમારા જીવનમાં..!! *મકરસંક્રાંતિની આપ સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ*💐

Continue Reading

તલ જેવડું પણ દુઃખ કદી ન આવે, ગોળ સમી મધુરી મીઠાશ જીવનમાં આવે… જેમ પતંગની થાય છે ઉન્નતિ ગગનમાં, એમ સુખ-સમૃદ્ધિ વરસતી રહે તમારા જીવનમાં..!! 💐

તલ જેવડું પણ દુઃખ કદી ન આવે, ગોળ સમી મધુરી મીઠાશ જીવનમાં આવે… જેમ પતંગની થાય છે ઉન્નતિ ગગનમાં, એમ સુખ-સમૃદ્ધિ વરસતી રહે તમારા જીવનમાં..!! *મકરસંક્રાંતિની આપ સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ*💐

Continue Reading