ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કરી મોટી જાહેરાત

ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કરી મોટી જાહેરાત વાહન ચોરી અથવા મોબાઈલ ફોન ચોરીની ફરીયાદ માટે e-FIR સેવા ઉપલબ્ધ થશે FIR નોંધાયાના 48 કલાકમાં પોલીસ સામેથી ફરીયાદીનો સંપર્ક કરશે મોબાઈલ ચોરી જેવા સામાન્ય કિસ્સામાં પોલીસ સ્ટેશનના ધક્કામાંથી મુક્તિ મળશે

Continue Reading