આગામી 5 વર્ષમાં 200 ઉપર સ્ટોર ખોલવાના લક્ષ્ય સાથે અમદાવાદ ખાતે લંડનયાર્ડ પિઝાએ પોતાની પ્રથમ એનિવર્સરીની કરી ઉજવણી.

આગામી 5 વર્ષમાં 200 ઉપર સ્ટોર ખોલવાના લક્ષ્ય સાથે અમદાવાદ ખાતે લંડનયાર્ડ પિઝાએ પોતાની પ્રથમ એનિવર્સરીની કરી ઉજવણી. અમદાવાદ: જ્યારે પિઝાની પ્રથમ શોધ કરવામાં આવી ત્યારે તેને બનાવવા માટે કલા ની જરૂર પડતી હતી કારણ કે તે બધા સંપૂર્ણપણે હાથ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે કોઈપણ પ્રકાર ના મશીન નોહતા અને પીઝા સંપૂર્ણપણે હાથ થી […]

Continue Reading