માનવતા હજુ જીવે છે..જુઓ માનવતાની અદભુત કહાની..

જામનગર માનવતા હજુ જીવે છે..જુઓ માનવતાની અદભુત કહાની.. કોણ કહે છે માનવતા દુનિયામાંથી મરી પરવારી છે. આજેય પણ દેશભરમાં ક્યાંક ખૂણે માનવતાની જ્યોતિ પ્રજ્વલિત જોવા મળી રહી છે.. આવો જોઈએ માનવતાની મહેકની અદભુત કહાની જ્યારે જ્યારે કપરી મુશ્કેલી કે આપદા આવે ત્યારે જમીન પર વસવાટ કરતા માનવીની પરીક્ષાનો સમય જોવા મળે છે અને આવા સમયમાં […]

Continue Reading

ન્યૂઝ બ્રેકિંગ
હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ માલિકોને સરકારની મોટી રાહત
સવારે 9 થી સાંજે 7 સુધી ગ્રાહકોને બેસાડી શકાશે

ન્યૂઝ બ્રેકિંગહોટલ, રેસ્ટોરન્ટ માલિકોને સરકારની મોટી રાહતસવારે 9 થી સાંજે 7 સુધી ગ્રાહકોને બેસાડી શકાશે50 ટકા ક્ષમતા સાથે ગ્રાહકોને બેસાડી શકાશે11 જૂનથી 26 જૂન સુધી આ નિર્ણય અમલી રહેશેટેકઅવે રાત્રે 9 સુધી,હોમ ડિલીવરી રાત્રે 12 સુધી છૂટવેપાર,ધંધાને પણ વધુ એક કલાકની રાહત અપાઈહવે સાંજે 7 સુધી ખુલ્લી રાખી શકાશે દુકાનો

Continue Reading

ન્યૂઝ બ્રેકિંગ
હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ માલિકોને સરકારની મોટી રાહત
સવારે 9 થી સાંજે 7 સુધી ગ્રાહકોને બેસાડી શકાશે

ન્યૂઝ બ્રેકિંગહોટલ, રેસ્ટોરન્ટ માલિકોને સરકારની મોટી રાહતસવારે 9 થી સાંજે 7 સુધી ગ્રાહકોને બેસાડી શકાશે50 ટકા ક્ષમતા સાથે ગ્રાહકોને બેસાડી શકાશે11 જૂનથી 26 જૂન સુધી આ નિર્ણય અમલી રહેશેટેકઅવે રાત્રે 9 સુધી,હોમ ડિલીવરી રાત્રે 12 સુધી છૂટવેપાર,ધંધાને પણ વધુ એક કલાકની રાહત અપાઈહવે સાંજે 7 સુધી ખુલ્લી રાખી શકાશે દુકાનો

Continue Reading