આપના દિવાળી મુડ્સ કે તૈયારી ના ફોટો તેજ ગુજરાતી માં લેવા માટે આપના નામ. એરિયા. શહેર. રાજ્ય.દેશ ના નામ સાથે 9909931560 મોકલી આપો.

આપના દિવાળી મુડ્સ જેમ કે મઠીયા સુંવાળી બનાવી. રંગોળી. ડેકોરેસન કે તૈયારી ના ફોટો તેજ ગુજરાતી માં લેવા માટે આપના નામ. એરિયા. શહેર. રાજ્ય.દેશ ના નામ સાથે 9909931560 મોકલી આપો.

Continue Reading

રાજ્યના પૂર્વ સીએમ દિલીપ પરીખનું નિધન દિલીપ પરીખનું 82 વર્ષે નિધન ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર દરિમયાન નિધન

રાજ્યના પૂર્વ સીએમ દિલીપ પરીખનું નિધન દિલીપ પરીખનું 82 વર્ષે નિધન ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર દરિમયાન નિધન

Continue Reading