પયાઁવરણ ના જતન માટે વૃક્ષ જરૂરી છે, સમગ્ર અમરાઈવાડી વોર્ડ સંગઠન.બી.જે.પી.

પયાઁવરણ ના જતન માટે વૃક્ષ જરૂરી છે, વૃક્ષ વાવો પયાઁવરણ બચાવો ના ધ્યેય સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી અમરાઇવાડી વોડઁ માં વૃક્ષારોપણ કરી સ્થાનિક રહિશો ને એક વ્યક્તિ એક વૃક્ષ ઉછેર ની જવાબદારી સોંપી. સ્થાનિક રહિશો ઉત્સાહ થી અભિયાન માં જોડાયા. સમગ્ર અમરાઇવાડી વોડઁ સંગઠન જોડાઈ ને કાયઁક્રમ સફળ બનાવ્યો.Please send your news on 9909931560.

Continue Reading

આ તંત્ર એટલે શું અને એ કોના ભલા માટે કામ કરે છે એ મને આજ સુધી સમજાયું નથી. – હિતેશ રાઈચુરા

સુરત વાળી આગ ની ધટના પછી તંત્ર ને જેમ ફાયર સેફટી ચકાસણીનો આફરો ચડ્યો હતો….. તેમ ….. ૧) પ્રસ્તુત ધટના પછી તંત્રને રાઈડઝ ચેકીંગનો આફરો ચડશે. અંધિકારીઓ ને ચેકીંગના નામે વધુ ભ્રષ્ટાચાર ની તક મળશે. પબ્લિક ની સેફટી તો ઠેર ની ઠેર જ રહેશે. ૨) મોટી ફાંદવાળા અને ખુદના મોઢા ઉપરથી માખી પણ ન ઉડાળી […]

Continue Reading

Test

Testtest સુરત વાળી આગ ની ધટના પછી તંત્ર ને જેમ ફાયર સેફટી ચકાસણીનો આફરો ચડ્યો હતો….. તેમ ….. ૧) પ્રસ્તુત ધટના પછી તંત્રને રાઈડઝ ચેકીંગનો આફરો ચડશે. અંધિકારીઓ ને ચેકીંગના નામે વધુ ભ્રષ્ટાચાર ની તક મળશે. પબ્લિક ની સેફટી તો ઠેર ની ઠેર જ રહેશે. ૨) મોટી ફાંદવાળા અને ખુદના મોઢા ઉપરથી માખી પણ ન […]

Continue Reading