‘..ને દ્વારકાધીશ કા’નો રડી પડ્યો..!’*_

કૃષ્ણ ગોકુળક્સCCક દ્વારા T છોડીને મથુરા ગયા ત્યારે રાધા પણ નવ વર્ષનાં હતા…! એ પછી કૃષ્ણ રાધાને મળ્યા જ નથી… ગયા તે ગયા જ હમણાં એક બહુ જ અદભૂત રચના વાંચી લેખકનું નામ અજ્ઞાત છે પણ જેને આ લખી છે એને મારા પ્રણામ… કાવ્યની પૂર્વભૂમિકા કૈક આવી છે એકવાર સ્વર્ગમાં વિચરણ કરતા રાધા અને કૃષ્ણ […]

Continue Reading

બ્રાહ્મણસમાજની પ્રગતિ ઇચ્છતા હો તો આટલું અવશ્ય કરો:

બ્રાહ્મણસમાજની પ્રગતિ ઇચ્છતા હો તો આટલું અવશ્ય કરો: 0.બ્રાહ્મણ દાન બીજે આપવાનું બંધ કરો અને બ્રાહ્મણ ને જ મદદ કરો.(કારણ બ્રાહ્મણ ના દાન નેા ઉપયોગ બીજા કરે છે. બ્રાહ્મણ રહી જાય છે) 1.કોઇ પણ ધંધો/ઉદ્યોગ કરતા હો ત્યાં જરૂરિયાતમંદ બ્રાહ્મણને નોકરી પર રાખો ??????? 2. આપણા યુવાનોને ધંધામાં આગળ વધવામાં મદદ કરો. ??????? 3. કોઇ […]

Continue Reading