કવિતા વિશેષ માં -ઢૂંઢને ચલા થા ઈસ જહાં કે ચમન મે ફૂલોં કો- આસિફ લાલીવાલા

ઢૂંઢને ચલા થા ઈસ જહાં કે ચમન મે ફૂલોં કો , ખુશબુ મિલ ન શકી મિલે નાસૂરી કાંટે પહેરેગીર , ઢૂંઢને ચલા થા હર મિલને વાલો મે ઈક સચ્ચાં દોસ્ત, હર ઇરાદે હુએ જમીનદોસ્ત એસી રુઠી મેરી તકદીર, ઢૂંઢને ચલા થા દિન મેં ચાંદ કી ચાંદની કો, વહ તો મિલ ન સકી ઓર આફતાબ (સૂરજ)કી […]

Continue Reading