વાનગી સ્પેશિયલ માં ક્રિકેટ થિમ કેક.

અત્યારે આઇપીએલ નો ફીવર ચાલી રહ્યો છે એટ્લે આઇપીએલ સપેશયલ ક્રિકેટ થીમ કેક સૌ પ્રથમ એગગલેસ ચૉકૉલેટ સપનજ કેક રેડી કરો ત્યાર બાદ એને બટર ક્રીમ થી આઇસીગ કરી કવર કરો હવે બટર ક્રીમ મા ગ્રીન કલર નાખો પાઈપીગ બેગ મા ગાસ નોજલ નાખી અને ગ્રાસ ની ઇફેક્ટ આપો બ્લેક કલર ના ફોનડનટ થી પીચ […]

Continue Reading

કવિતા વિશેષમાં મળીએ શૈલેષ પ્રજાપતિ ને..

*પિયર ના પ્રવાસે ડિયર* ?????? *ડિયર મારી પિયર ગઈ છે!* એમ ન સમજશો કે લાલાને બસ હવે લીલાલહેર થઇ ગઇ છે! અરે હવે જ તો ખરી ભાંજગડ શરુ થઇ છે!!!! સવાર સાંજના ખાણી –પીણીની ચિંતા ઉભી થઇ ગઈ છે! *ડિયર મારી પિયર ગઈ છે!* ડિયર મારી જતાં જતાં એક ટાણાનો પ્રબંધ કરતી ગઈ છે! હા […]

Continue Reading