વાહ ! ગાંધીનગરનો ગરમાળો – દર્શા કિકાણી.

સમાચાર

ગાંધીનગરનો ગરમાળો, શરમાતો પણ રૂપાળો,
આ ગાંધીનગરનો ગરમાળો !

રંગીન બનાવે ઉનાળો, સોનેરી પુષ્પો વાળો,
આ ગાંધીનગરનો ગરમાળો !

પંખીનો રચાય માળો, પ્રેમીઓને છાવરવા વાળો,
આ ગાંધીનગર નો ગરમાળો!

ચેરીબ્લોસમ વાળો, આભ-અંબર જોડવા વાળો,
આ ગાંધીનગર નો ગરમાળો!

રોફ અને રૂઆબ વાળો, સત્તા અને હકુમત વાળો,
આ ગરવો એવો ગરમાળો !
આ ગાંધીનગરનો ગરમાળો!
– *દર્શા કિકાણી*

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •