🙏 તમામ વાલીઓને સેન્ડ કરો. 📗 *TEXT BOOK PDF DOWNLOAD*

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત રમત જગત લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

🙏 તમામ વાલીઓને સેન્ડ કરો.

📗 *TEXT BOOK PDF DOWNLOAD*

હવે જુન મહિનામા શાળાઓમા વેકેશન ખૂલશે ત્યારે આપના બાળકો અત્યારથી આગળના વર્ષનો અભ્યાસ કરી શકે તે માટે ધોરણ 1 થી 10 ના પાઠયપુસ્તકોની pdf મૂકેલ છે.
ડાઉનલોડ કરી આપના બાળકો અભ્યાસ કરી શકસે.

📔 *ધોરણ 10 ના પાઠયપુસ્તકો pdf*
https://bit.ly/2xnYHFD

📙 *ધોરણ 9 ના પાઠયપુસ્તકો pdf*
https://bit.ly/2JdBOXV

📘 *ધોરણ 8 ના પાઠયપુસ્તકો pdf*
https://bit.ly/2JgKvB0

📕 *ધોરણ 7 ના પાઠયપુસ્તકો pdf*
https://bit.ly/33JrP6c

📔 *ધોરણ 6 ના પાઠયપુસ્તકો pdf*
https://bit.ly/2xnUr8W

📕 *ધોરણ 5 ના પાઠયપુસ્તકો pdf*
https://bit.ly/2vRhI2M

📓 *ધોરણ 4 ના પાઠયપુસ્તકો pdf*
https://bit.ly/39iVIvk

📗 *ધોરણ 3 ના પાઠયપુસ્તકો pdf*
https://bit.ly/2UiMif0

📘 *ધોરણ 2 ના પાઠયપુસ્તકો pdf*
https://bit.ly/2xtaRwH

📗 *ધોરણ 1 ના પાઠયપુસ્તકો pdf*
https://bit.ly/39jJvGP

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply