રામોલ. વસ્ત્રાલ,સી.ટી.એમ.માં 70 લોકો નાં વાહનો ડિટેઇન કરવામાં આવ્યાં.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ભારત મનોરંજન સમાચાર

રામોલ. વસ્ત્રાલ,સી.ટી.એમ.માં 70 લોકોનાં વાહનો ડિટેઇન કરવામાં આવ્યાં.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •